سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مپیچ در سر زلفش که سر به سر سوداست

مرو به جانب کویش که در به در غوغاست

این گویدت همی به تجاهل که حق کدام ؟

وین راندت همی به تعرص که رب کجا؟

که تا در جمع آزادان در آییم

به سلک قنبر و سلمان در آییم

در آن مکتب که عشرتخانه ای بود

در او حرف بهشت افسانه ای بود

به صبری که در ناشکیبا بود

به شرمی که در روی زیبا بود

خوفی که از دیار تو باشد به از امان

فقری که در جوار تو باشد به از غنا

آن همی گوید که صافی شد به عدلش ملک من

وین همی گوید که باقی شد به تیغش دین ما

از آن در کامد اول هم بدر شد

اگرچه در معاش از در به در شد

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

در عشق من فریدم و در خوبی او نظیر

عز الذی و جل که ما را به هم کشید

تعداد ابیات منتشر شده : 27723