سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سایه به فرقت که مغیلان کند

به که سراپرده سلطان کند

که دیده بحر که در بر همی کند خفتان

که دیده مهر که بر سر همی نهد مغفر

به که نشینی به مهب شمال

پای فرو کرده به آب زلال

ور نه که یارد که به آن ره برد

ور چه شود مرغ به آن ره پرد

در دین چو اعتصام به حبل متین کنند

آن به که مطلع سخن از رکن دین کنند

پای به دامن کشی و سر به جیب

تن به شهادت دهی و جان به غیب

قمری در شد به حال، طوطی در شد به نطق

بلبل در شد به لحن، فاخته در شد به دم

پسته هر چند که سر بسته نکوست

به که مغز در بر وی پوست

نه در او خیمه به جز چرخ برین

نه در او سایه به جز زیر زمین

که آن در کو که گر بینم به خوابش

نه در دامن که در دریای آبشتعداد ابیات منتشر شده : 206541