سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قمری در شد به حال، طوطی در شد به نطق

بلبل در شد به لحن، فاخته در شد به دم

نه به دستش در خم و نه به پایش در عطف

نه به پشتش در، پیچ و نه به پهلو در، ماز

بس ای ملک که من اندر تو آن همی شنوم

که در مسیح شنیدم ز جملۀ جهال

مپیچ در سر زلفش که سر به سر سوداست

مرو به جانب کویش که در به در غوغاست

این گویدت همی به تجاهل که حق کدام ؟

وین راندت همی به تعرص که رب کجا؟

عجز به از هر دل دانا که هست

بر در آن حی توانا که هست

که تا در جمع آزادان در آییم

به سلک قنبر و سلمان در آییم

روی به من کن که حبیب توام

نبض به من ده که طبیب توام

به روی خاک مستی مانده بیتاب

به لب آورده کف در عالم آب

که یا رب کس به حال من مبادا

به این آشفتگی دشمن مبادا

تعداد ابیات منتشر شده : 76937