سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین

بنده وار اکنون همی خواهد که بوسد آستان

آن جواهر که فاضلان سفتند

وان معارف که عارفان گفتند

سایه به فرقت که مغیلان کند

به که سراپرده سلطان کند

به تاریخ های جهان در نگر

که دانم به تفصیل یابی خبر

که دیده بحر که در بر همی کند خفتان

که دیده مهر که بر سر همی نهد مغفر

آن به که در اولست از آن چار به است

وان به که در آخر است از آن چار به است

به که نشینی به مهب شمال

پای فرو کرده به آب زلال

همی بداد به صاع و همی بداد به باع

همی بداد به کیل و همی بدادبه من

ور نه که یارد که به آن ره برد

ور چه شود مرغ به آن ره پرد

مخلص آید ولی به حق نه به خود

به حق آموزد این سبق نه به خود

تعداد ابیات منتشر شده : 507705