سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین

بنده وار اکنون همی خواهد که بوسد آستان

سایه به فرقت که مغیلان کند

به که سراپرده سلطان کند

که دیده بحر که در بر همی کند خفتان

که دیده مهر که بر سر همی نهد مغفر

آن به که در اولست از آن چار به است

وان به که در آخر است از آن چار به است

به که نشینی به مهب شمال

پای فرو کرده به آب زلال

همی بداد به صاع و همی بداد به باع

همی بداد به کیل و همی بدادبه من

ور نه که یارد که به آن ره برد

ور چه شود مرغ به آن ره پرد

تا به جایی که مرا داد همی مسحی و کفش

تا به حدی که همی داد خرم را جو و کاه

در دین چو اعتصام به حبل متین کنند

آن به که مطلع سخن از رکن دین کنند

خاری که به من در خلداندر سفرهند

به چون به حضر در کف من دسته شبویتعداد ابیات منتشر شده : 415004