سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا به جایی که مرا داد همی مسحی و کفش

تا به حدی که همی داد خرم را جو و کاه

در دین چو اعتصام به حبل متین کنند

آن به که مطلع سخن از رکن دین کنند

به محبوسی که عمرش رفت در بند

به غمناکی که با غم گشت خرسند

به محتاجی که زد در نیستی چنگ

به درویشی که از هستی کند ننگ

خاری که به من در خلداندر سفرهند

به چون به حضر در کف من دسته شبوی

نیستم در عزم قال و قیل من

در به در گردم به کف زنبیل من

در عبارت بود دو صیغه ولی

در حقیقت بود به یک معنی

خاری که به من در خلد اندر سفر هند

به چون به حضر در کف من دستهٔ شبوی

به این حسن جهانگیری که دادت

به این خوبی که در عارض نهادت

به سختی همی رفت آن راه را

به نفرین همی گفت روباه را

تعداد ابیات منتشر شده : 505815