سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به که به کشتی رفیقان خاص

رخت خود آری به امید خلاص

این که در پهلوی چپ می بینی

به اگر پهلو از او درچینی

که تا در جمع آزادان در آییم

به سلک قنبر و سلمان در آییم

دل به تدبیر خرد نتوان یافت

بگذر از خود که به خود نتوان یافت

در سگ در به در وفا نبود

در به در خود به جز گدا نبود

تجربه چوب به پهلوست سخت

به که به عبرت نگری بر درخت

رشکش آمد که به چشمی که نریخت

اشک چون رشته صحبت بگسیخت

به ابروی کمانداری که داری

به سرو خوب رفتاری که داری

گفت که حاشا که ازین چاه پست

در زنم امروز به دست تو دست

وانهم به سر رسید چو از در در آمدی

گفتا که در زمانه رسد هر غمی به سرتعداد ابیات منتشر شده : 373712