سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به اگر حاصل خود را سوزی

که به تحصیل چراغ افروزی

همی گفت ای به وقت کودکی راد

همی گفت ای به گاه خواجگی زفت

که فالی زد که این شادی برآمد

که آهی زد که این اندر سر آمد

بر در هر پیر کمربندیت

به که به سر تاج خداوندیت

به که به کشتی رفیقان خاص

رخت خود آری به امید خلاص

این که در پهلوی چپ می بینی

به اگر پهلو از او درچینی

که تا در جمع آزادان در آییم

به سلک قنبر و سلمان در آییم

دل به تدبیر خرد نتوان یافت

بگذر از خود که به خود نتوان یافت

در سگ در به در وفا نبود

در به در خود به جز گدا نبود

تجربه چوب به پهلوست سخت

به که به عبرت نگری بر درختتعداد ابیات منتشر شده : 414990