سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به ابروی کمانداری که داری

به سرو خوب رفتاری که داری

گفت که حاشا که ازین چاه پست

در زنم امروز به دست تو دست

وانهم به سر رسید چو از در در آمدی

گفتا که در زمانه رسد هر غمی به سر

رمحش به چه ماند به یکی نخل که ندهد

در وقعه به جز از سر دشمنش همی بر

در صحبت او به که بوی در شب و شبگیر

با صورت او به که خوری می گه و بیگاه

به گلچینان در گلزار بستم

هوس را آرزو در دل شکستم

به دل نندیشم از نعمت نه در دنیا نه در عقبا

همی خواهم به هر ساعت چه در سرا چه رد ضرا

روی به من کن که حبیب توام

نبض به من ده که طبیب توام

به یاران گفت جشن ای سوگواران

که آمد نامه یاران به یاران

به آن مویی که می گویی میانش

به آن سری که می خوانی دهانشتعداد ابیات منتشر شده : 292199