سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در به در کو به کو بسی شتافت

هیچ جایی به از مناره نیافت

همی گرفت به لؤلؤ عقیق در یاقوت

همی نهفت به فندق بنفشه در مرمر

به طالعی که امارت همی فزود شرف

به ساعتی که سعادت همی نمود اثر

گر چه به خود نیست کج اندام «الف »

بین که چه سان کج شده در «لام الف »

دل خارا به نیروئی همی کند

که در هر ضربتی جوئی همی کند

پا به دامن کشیده سر در جیب

یعنی افتاده ام به مکمن غیب

سبحه انجم به ثریا که داد

طارم چارم به مسیحا که داد

این گویدت همی به تجاهل که حق کدام ؟

وین راندت همی به تعرص که رب کجا؟

کم که نزدیک به کارت سازد

به ز بسیار که دور اندازد

بسا سرا که به صارم برید در مغفر

بسا دلاکه به ناوک درید در جوشن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165