سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اصل تناسب شد یقین زیراک در هر سرزمین

هست آن مناسب جاگزین وان نامناسب مرتهب

در جایگاه طوطیان ، ننهد نعامه آشیان

وانجا که خسبد ماکیان، کبک دری ننهد خشب

بازیده ام شطرنج تو، هستم به هر بازی جلو

فخر است و استبقا گرو عز است و استغنا ندب

زین رو هیاهوها شود انگیخته غوغا شود

بر قصد من برپا شود هنگامه و جنگ و جلب

مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن

« یارب چه بودآن تیرگی وآن راه دور و نیمشب »

به ورزش گرای وسرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است

مرا پشت بشکست گردون گردان

فرو ماندم از ورزش کدخدایی

هر چه ورزش کنی همانی تو

نیکویی ورز، اگر توانی تو

شما دیر مانید و خرم بوید

به رامش سوی ورزش خود شوید

ز ورزش میاسای و کوشنده باش

که بنیاد گیتی به کوشندگی است

 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی خوبان در همه ی آثار
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی حسن در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی نامرد در اقبال لاهوری
 • جستجوی خاطره در همه ی آثار
 • جستجوی نژندی در فردوسی
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508620