سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت و گویی کلید صدق و صواب

نه که گردد مزید بعد و حجاب

ور حریصی به داده شو خرسند

جز قناعت شعار خود مپسند

گر بخیلی به جود کوش و کرم

بذل دینار پیشه ساز و درم

گر به خوی فرشته آرد روی

زود گردد فرشته سیرت و خوی

هر صفت را که می شود طالب

می شود بر نهاد او غالب

ور زند فعل دیو از وی سر

شود از فعل بد ز دیو بتر

جهد کن جهد تا به عالم دل

ملکات ملک کنی حاصل

نفس تو گر ز نطق یابد قوت

لب ببند از سخن به مهر سکوت

از هواهای نفس خود وا کن

هر صفت را به ضد مداوا کن

گر کند عقل و شرع حکم سخن

تو به طبع و هوا خموش مکن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165