سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هجر او ز امید وصل او بود شیرین چو وصل

وصل او از بیم هجرش تلخ چون هجران شود

ز بحر وصل جانها بیقرار است

مکان وصل در دارالقرار است

فصل و وصل کلماتش نه به جای

فصل پیش نظرش وصل نمای

نوای نی نوید وصل داده

به جان از وی امید وصل زاده

واسطه هر جا فزون شد وصل جست

واسطه کم ذوق وصل افزونترست

قطره ها دریاست از آئین وصل

ذره ها صحراست از آئین وصل

هجر تو جان میستاند وصل دل

مرمر ازین وصل وزین هجران چه حظ

چو نبود وصل دلبر رای دلبر

بود صد بار هجر از وصل خوشتر

سعدی خیال بیهده بستی امید وصل

هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است

زانک فصل و وصل نبود در روان

غیر فصل و وصل نندیشد گمان

تعداد ابیات منتشر شده : 508665