سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با عود پسر عمی و با مشک برادر

با غالیه همرنگی و با سلسله همسنگ

با بیشمار فضلی و با بیقیاس عدل

با بی حساب جودی و با بیکران هنر

چه با رستم و گیو و با گژدهم

چه با طوس نوذر چه با گستهم

با عز مشک ویژه و با قدر گوهری

با جاه زرساوی و با نفع آهنی

روز با روزه و با ناله و تسبیحی

شب با مطرب و با باده ریحانی

با هوش و هنگ هوشنگ با عقل و رای و فرهنگ

با احتشام گورنگ با احترام ساسان

ابرگفتا ازکفش با ناله و با شورشم

گرگوا خواهی ببین با برق و با تندر مرا

نه با ملا نه با صوفی نشینم

تو میدانی که من آنم ، نه اینم

با کفایت هم نژادی ، با هنر هم پیشه ای

با بزرگی همرکابی ، با خرد هم گوهری

یکی با فطنت لقمان یکی با بهجت سحبان

یکی با قوت رستم یکی با صولت حیدر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165