سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه حاصل از وفاداری من کان بی وفا دارد

وفا با بی وفایان، بی وفائی با وفاداران

از وفا بوی ندارد، تو چنین صورت کن

گر چه از صورت او بوی وفا می آید

گفته بودی می کنم با محتشم روزی وفا

شاه خوبان وعده کردی و وفا کی می کنی

تو اگر بنده نوازی و وفا خوی کنی

من هم از روی وفا خوی ترا بنده شوم

صبح با گل گفت کای گل نیستت بوی وفا

گل جوابش داد خندان، بی وفا پیداست کیست

یار گیرم بی وفا می گیردم، چون صبحدم

بر تو چون خورشید تابان، بی وفا پیداست کیست

چو مردمی و وفا نامم از جهان گم باد

وفا ز مردم این عهد هیچ اگر دیدم

من ندانم که چه کردست وفا در عهدت

که دمی عهد تو خود راه وفا می نرود

دلم ز مهر و وفا رفت خانه خانه هم چون مهر

وفا ندید بسی گرد هر دیار برآمد

باز بی مهر و وفا، می خواندم اما به گل

مهر نتوان کرد پنهان، بی وفا پیداست کیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165