سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو تو قرین و رفیق و چو تو برادر و دوست

که داشته است و که دارد بدین جهان اندر

و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد

آشفته تر از زلف تو خوابی بینم

تف بر این صوت و سیرت که تو راست

تف بر این عقل و بصیرت که تو راست

عنایت تو چو شمس و ولی تو چو گهر

سیاست تو چو ماه و عدوی تو چو قصب

چو حملۀ تو قویّ و چو عدل تو بی عیب

چو همت تو بلند و چو رای تو روشن

چون قدر تو عالی و چو روی تو گشاده

چون عهد تو نیکو و چو حلم تو رزینست

رنج و مکروه از تو دور و عدل و انصاف از تو شاه

دین و دنیا با تو جفت و بخت و دولت با تو یار

طبعم چو بهشت است و ثنای تو چو رضوان

شکر تو چو طوبی و مدیح تو چو کوثر

دلش چو دستش و عشرت چو طبع و رای چو روی

عمل چو قول و زبان چون هنر و بدره چو زر

تو کشتی یی که ز رعد و ز برق و باد تو را

چو بنگریم شراع است و لنگر و ملاحتعداد ابیات منتشر شده : 206512