سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منم چو پرده و جانم امیر پرده نشین

منم که میر خود و پرده دار خود باشم

پری از شرم تو در پرده نهان شد وقتی

که برون آمدی از پرده پی پرده دری

تا آن صنم آمد به در از پرده، فلک گفت

الحق که درین پرده چنین پرده دری نیست

معشوق پردگی و خر پرده دار و باز

هم پردگی و پرده و هم پرده دار مست

ز زلف پرده در او که پرده پوش دل است

بیا که پرده پوشیدگان دریده شده ست

حدیث روز محشرهرکسی در پرده می گوید

شود بی پرده آن روزی که روی از پرده بنمایی

شد حجاب از نظر اصحابش

پرده «غلقت الابوابش »

تا به کی در پرده گویم روز مولود نبی است

کاوست اندر پرده هم خود پردگی هم پرده دار

بیواسطهٔ روح الامین این پرده زد جان آفرین

تا پرده دار ملک و دین در پرده جانان پرورد

درون پرده ای، لیکن چو از ما پرده برگیرد

غم عشق تو ما را، پرده داری نیست غیر از تو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165