سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این چه پرده ست که این پرده سرا می سازد

وین چه نغمه ست کزین پرده سرا می آید

عالم چو صدایی است ازین پرده، که داند

کین راه چه پرده است و درین پرده چه راز است؟

تا شود مانع دیدار کسی

پرده پوشید به رخسار کسی

ناگهان جست زلیخا از جای

از سر تخت طرب پرده ربای

یوسفش گفت به صد گونه شگفت

که چه چیز است پس پرده نهفت

فرمود که سرو نوبهاری

در پرده چو گل شود حصاری

جای در پرده دلم کردی

پرده خلق منزلم کردی

با اینکه ازو سیاه رویم

هم هندوک سیاه اویم

پرده ز رخ نیاز برداشت

وین پرده جانگداز برداشت

با پرده دریدگان خودبین

در خلوت هیچ پرده منشین

تعداد ابیات منتشر شده : 510165