سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مهین دستور اعظم رای اکبر

کز اخلاصند شاهانش پرستار

بسان پرستار پیش کیان

بپاداش نیکیت بندم میان

همه یکسره دست کرده بکش

برفتند پیشش پرستار فش

تو پنداری که در کار خدایی

تو پیوسته پرستار هوایی

پرستار نعلین زرین بدست

به پای ایستاده سرافگنده پست

پرستار وز مادیانان گله

بدشت گروگرد کرده یله

نه بس زیبا بود، کز چشم کوتاه،

پرستار پرستاری شود شاه!

درفشی پرستار پیکر چو ماه

تنش لعل و جعد از حریر سیاه

کشد گرد اندیشه پرگار مرگ

همه حکمت او پرستار مرگ

زلیخا را هوادار تو کردم

کنیزان را پرستار تو کردم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165