سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که من بروز و شب آشفته و پریشانم

از آن دو هندوی گردنکش دلاور تو

بیا بیا صنما بیش از این مرنجانم

دمی به لطف دلم ده که بس پریشانم

ز سودای سر زلفت پریشانم به جان تو

محبان تو بسیارند از ایشانم به جان تو

جمع چون باشم و آسوده دل و خوش خاطر

دیر شد تا به کف آن زلف پریشانم نیست

شدم چون جمع در کاری کند رد دم پریشانم

پس افزاید پریشانیم تا گردم پریشان تر

آن که می جوید به هر شامی سر زلفت منم

وان که می خواهد به هر صبحی پریشانم تویی

ز زلفت دل طلب کردم مرا گفتا برو سلمان

پریشانم کجا دارم سر هر بی سر و پایی

تو مست ناز اگر آگه نه ای از روزگار من

ز خسرو پرس کت وا گوید از حال پریشانم


 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی شرف در همه ی آثار
 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975