سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پریشانم چو گرد ره گذاری

که بر دوش هوا گیرد قراری

ز من پرسی که مرد دنییی ای فیض یا عقبی

نه مرد این نه مرد آن پریشانم پریشانم

مرا نه سر نه سامان آفریدند

پریشانم پریشان آفریدند

مرا نه سر نه سامان آفریدند

پریشانم به سامان آفریدند

پریشانست زلفت همچو حالم

مگر حال پریشانم شنیدست

گذر نرمک ، پریشانم مگردان

ز سوز کاروانی یادگارم»

رسن بازی کنم با سنبلت لیک

پریشانم که بس آشفته کاریست

بهر دل درهم و پریشانم

چه کنم؟ کار دل فراهم نیست

همچو چشم خود به قلب دل متاز

همچو زلف خود، پریشانم مساز

کجاست یار موافق رفیق روحانی

بلطف جمع کند خاطر پریشانم

 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی گیسو باد در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263