سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پریشانم چو گرد ره گذاری

که بر دوش هوا گیرد قراری

ز من پرسی که مرد دنییی ای فیض یا عقبی

نه مرد این نه مرد آن پریشانم پریشانم

مرا نه سر نه سامان آفریدند

پریشانم پریشان آفریدند

ای راحت اندرون مجروحم

جمعیت خاطر پریشانم

مرا نه سر نه سامان آفریدند

پریشانم به سامان آفریدند

پریشانست زلفت همچو حالم

مگر حال پریشانم شنیدست

گذر نرمک ، پریشانم مگردان

ز سوز کاروانی یادگارم»

بس پراکنده و پریشانم

ره فراکار خود نمی دانیم

رسن بازی کنم با سنبلت لیک

پریشانم که بس آشفته کاریست

بهر دل درهم و پریشانم

چه کنم؟ کار دل فراهم نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 505785