سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پرستاری« پری رخسار» نامش،

پری و آدمی از جان غلامش

کنیزان پری رخ را بخواندند

به ترتیب پری خوانی نشاندند

مکن ای لعبت پری زاده

که پری زادگان چنین نکنند

مرا چون پری دیده دیوانه سازد

چوگردد پری وارم از دیده غایب

بگفت این در پری برمی گشاید

پری زین سان بسی بازی نماید

ملک ساغری با پری روی خورد

چو جرعه پری رخ زمین بوس کرد

پری را نقش بر آینه می بست

پری از آینه فکرش نمی رست

و گر بود او پری دشوار باشد

پری بر چشمه ها بسیار باشد

پری رخا چکنم گر نخوانمت شب و روز

چرا که چارهٔ دیوانگان پری خوانیست

شهریارا به جز آن مه که بری گشته ز من

پری اینگونه ندیدیم ز دیوانه بری

تعداد ابیات منتشر شده : 112580