سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از ملک بالاست چه جای پری

تو مگس پری بپستی می پری

بلال برد پری را ز رزمگاه و پری

بشد بسان پری دیده تابش از منظر

پرستاری« پری رخسار» نامش،

پری و آدمی از جان غلامش

کنیزان پری رخ را بخواندند

به ترتیب پری خوانی نشاندند

مکن ای لعبت پری زاده

که پری زادگان چنین نکنند

از بهر پری زده جوانی

خواهم ز شما پری نشانی

پریست ، گرنه پری چاکرویست بحسن

فری کسی که پری چاکرویست ، فری

پری ندارد رنگ گل شکفتۀ سرخ

پری ندارد بالای سرو غاتفری

دیگران از پری فسون گیرند

از دو چشمت پری فسون گیرند

مرا چون پری دیده دیوانه سازد

چوگردد پری وارم از دیده غایبتعداد ابیات منتشر شده : 373712