سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا چون پری دیده دیوانه سازد

چوگردد پری وارم از دیده غایب

ملک ساغری با پری روی خورد

چو جرعه پری رخ زمین بوس کرد

آدمیزاده ای از من چه گریزی چو پری

کی پری نیز گریزد اگر آدم باشد

پری دختی پری بگذار ماهی

به زیر مقنعه صاحب کلاهی

سمن بوئی شبه موئی ، بلا جوئی جفا گوئی

پریزادی پریروئی ، پری چهری پری پیکر

ناگاه چون پری زدگان آن پری فتاد

وز درد پا ز پویه و بازیگری فتاد

فرشته نهادی، پری پیکری

لطیفی، ظریفی، هنر پروری

یکایک بیامد خجسته سروش

بسان پری پلنگینه پوش

بر رخ ساقی پری پیکر

همچو حافظ بنوش باده ناب

دل دیوانه خسرو نکو نیست

چگویم بد پری رخسارگان را

تعداد ابیات منتشر شده : 59285