سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بلال برد پری را ز رزمگاه و پری

بشد بسان پری دیده تابش از منظر

پرستاری« پری رخسار» نامش،

پری و آدمی از جان غلامش

کنیزان پری رخ را بخواندند

به ترتیب پری خوانی نشاندند

مکن ای لعبت پری زاده

که پری زادگان چنین نکنند

پریست ، گرنه پری چاکرویست بحسن

فری کسی که پری چاکرویست ، فری

پری ندارد رنگ گل شکفتۀ سرخ

پری ندارد بالای سرو غاتفری

مرا چون پری دیده دیوانه سازد

چوگردد پری وارم از دیده غایب

بگفت این در پری برمی گشاید

پری زین سان بسی بازی نماید

چرا با پری کرده ای آشنایی

شکیب از پری کردن آسان نباشد

پری ندارد رخساره از گل سوری

پری ندارد زلف از بنفشۀ طبریتعداد ابیات منتشر شده : 206498