سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ملک ساغری با پری روی خورد

چو جرعه پری رخ زمین بوس کرد

پری را نقش بر آینه می بست

پری از آینه فکرش نمی رست

دیوانه شوم چون تو پری وار نمایی

در سلسلهٔ زلف پری مار نمایی

مرا با پری راست کردی بخوبی

پری مر مرا پیشکار ست و چاکر

و گر بود او پری دشوار باشد

پری بر چشمه ها بسیار باشد

اگر بشوشتری در ، پری ندیده کسی

پس او پری نبود در قبای شوشتری

اگر چون آن پری پیکر در آفاق

پری روی دگر بودی چه بودی

بدو گفت ای پری پیکر چه مردی

پری گر نیستی اینجا چه گردی

سوگند به هر مهی پری وش

همچون مه خوب و چون پری خوش

پری خوش خط ار به رنگ رباب

رانده جمع مطربان همه آب

تعداد ابیات منتشر شده : 505785