سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پری خوش خط ار به رنگ رباب

رانده جمع مطربان همه آب

گرچه نهان شد پری از چشم ما

زین نکند عیب کسی بر پری

وان دگر گفت با پری شد یار

کارش از یاری پری شد زار

پری رخا چکنم گر نخوانمت شب و روز

چرا که چارهٔ دیوانگان پری خوانیست

شهریارا به جز آن مه که بری گشته ز من

پری اینگونه ندیدیم ز دیوانه بری

غوغای دیو و خیل پری چون بهم رسند

خیل پری شکست به غوغا برافکند

عجب! که رسم وفا هرگز آن پری داند

پری کجا روش آدمی گری داند؟

ز آن چون پری گرفته نمایند اهل عید

کب خرد ببرد پری وار آذرش

مپرس ای دایه تا من زان پری روی

چگونه چون پری پویم بهر سوی

چون پری را این دم و قانون بود

کردگار آن پری خود چون بود

تعداد ابیات منتشر شده : 509670