سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ایزد به خودت پناه دارد

وز چشم بدت نگاه دارد

دی زهد فروختیم بسیار

امروز ز می پناه گیریم

شاهان همه در پناه قدرت

چون مرغان در امان کعبه

لیلی می گوی و راه می رو

وآسوده درین پناه می رو

اندرون تست سیل بی پناه

پیش او کوه گران مانند کاه

عالمی دئر پناه نعمت تو

شکر شکر در دهان دارند

شاه عالم پناه دانی کیست

آنکه سلطان انس و جان باشد

از رغم مخالف پناه جانم

اندر کنف زینهار کرده

چشمان تو اندر پناه زلف

چون در دل شب دزد راهزن

زینهارش ده ای پناه ملوک

کو همی خواهد از تو زنهاری

 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ابلیس در همه ی آثار
 • جستجوی نیکنامی در مسعود سعد سلمان
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630