سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من گرفتم که به پولاد دلی آینه ای

گرچه پولاد دل است، آینه هم روی نماست

بس آهن و پولاد که از حَزمِ تو شد موم

بس موم که از عزم تو شد آهن و پولاد

بس آهن و پولاد که از عزم تو شد موم

بس موم که از حزم تو شد آهن و پولاد

پولاد سنجان در وغا بر بارهٔ پولاد خا

هریک ز هندی اژدها چون پیل بالا ریخته

که باشد که از دوری دل گسل

نگرید؟ مگرسنگ پولاد دل

زمانی قصه مسعودی آرم

زمانی قصه پولاد جوهر

بپالایی به پولاد زدوده

زمینی کان ز دیوان یادگار است

برآید به زیر آن تگرگ از هوا

چنان پتک پولاد آهنگران

گذر یشکهاش بر پولاد

همچو بر چوب سست زخم تبر

بخواند آن زمان شاه فرهاد را

گرایندهٔ تیغ پولاد را

 • جستجوی بنشینم وصبر پیش گیرم در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی امید در وحشی بافقی
 • جستجوی نیکنامی در همه ی آثار
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095