سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آمد گل سرخ و چاک زد دامن خویش

و آلود اشکم همه پیراهن خویش

گر بخاکم گذرد یوسف گل پیرهنم

بوی پیراهن یوسف شنوند از کفنم

من آن یعقوب گریانم ز هجرت

که نور چشمم از پیراهن تست

کُله از سر، قبا از تن بدرّید

ز سر تا پای پیراهن بدرّید

چو خالی دید ازان گل گلشن خویش

چو غنچه چاک زد پیراهن خویش

کتان سنبلی بر تن بدرّید

چو گل بر خویش پیراهن بدرّید

بیگانه است اگرچه ز پیراهن خرد

با سنگ کودکان تن دیوانه آشناست

ای از تن تو شده پر از گل

پیراهن تو که در بر تست

که برداری غم از پیراهن من

نهی مقصود من در دامن من

بس که شد محو تن سیمینت ای یوسف لقا

برنیاید از گریبان بوی پیراهن ترا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165