سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای ترا پیروزی و شاهی مسلم

باد ببر پیروزی و شاهی قرارت

نوبت نوروز چون در باغ پیروزی زدند

نوبت نوروز سلطانی به پیروزی بزن

تا شه عالم به بهروزی و پیروزی رسید

باغ پیروزی شکفت و صبح بهروزی دمید

مهر پیروزی و بهروزی به زیر مهر اوست

کاو به پیروزی مشارست و به بهروزی مشیر

به بهروزی روی هر جا و بازآیی به پیروزی

که بهروزی سپه داری و پیروزی حشم داری

زمیدان و درِ او جوی پیروزی و بهروزی

که پیروزی و بهروزی از آن میدان و در خیزد

ز دارالملک غایب شد ز بهر فتح و پیروزی

کنون با فتح و پیروزی به دارالملک باز آمد

گهی پوید به پیروزی رسول آن به نزد این

گهی آید به پیروزی به نزد این رسول آن

تن آسانی و پیروزی و شادی مر تو را زیبد

بقا بادت به پیروزی و شادی و تن آسانی

شاه ما در باغ پیروزی به پیروزی و فتح

بر سریر و گاه محمودی نشسته شادمان

تعداد ابیات منتشر شده : 502039