سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای ترا پیروزی و شاهی مسلم

باد ببر پیروزی و شاهی قرارت

نوبت نوروز چون در باغ پیروزی زدند

نوبت نوروز سلطانی به پیروزی بزن

تا شه عالم به بهروزی و پیروزی رسید

باغ پیروزی شکفت و صبح بهروزی دمید

مهر پیروزی و بهروزی به زیر مهر اوست

کاو به پیروزی مشارست و به بهروزی مشیر

زمیدان و درِ او جوی پیروزی و بهروزی

که پیروزی و بهروزی از آن میدان و در خیزد

ز دارالملک غایب شد ز بهر فتح و پیروزی

کنون با فتح و پیروزی به دارالملک باز آمد

شاه ما در باغ پیروزی به پیروزی و فتح

بر سریر و گاه محمودی نشسته شادمان

چون از آن جنبش شبانروزی

یافت انجم برات پیروزی

کزویست پیروزی و دستگاه

به فرمان او تابد از چرخ ماه

خداوند خورشید و کیوان و ماه

کزویست پیروزی و دستگاه


 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712