سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون از آن جنبش شبانروزی

یافت انجم برات پیروزی

کزویست پیروزی و دستگاه

به فرمان او تابد از چرخ ماه

خداوند خورشید و کیوان و ماه

کزویست پیروزی و دستگاه

پر کندگی از نفاق خیزد

پیروزی از اتفاق خیزد

یافتند از طریق پیروزی

در بزرگی و عالم افروزی

هر دو تا جاودان همی خواهند

عزّ و پیروزی مُعِزّالدین

ز پرواز پیروزی خویشتن

نبودش همانا غم جان و تن

امروز بهر حالی بغداد بخاراست

کجا میر خراسانست پیروزی آنجاست

اندازه پدید نیست در دولت

پیروزی میزبان و مهمان را

شهنشاه مظفر بوالمظفرکاو به پیروزی

معز دولت پیروز و رکن دین یزدان شد

تعداد ابیات منتشر شده : 504917