سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به پیروزی عزیز مصر بینش

شکوه یوسفی اندر جبینش

امروز به هر حالی بغداد بخاراست

کجا میر خراسانست، پیروزی آنجاست

بس روزگار رفت به پیروزی

با تیرماه و بهمن و خردادت

ترا باد پیروزی از آسمان

مبادا به جز داد و نیکی گمان

تو را هست پیروزی آسمانی

که داری زمین و زمان را مسخر

عزیزست و پاینده دین پیمبر

به پیروزی شاه فرخنده اختر

همی خواست پیروزی و دستگاه

نبود آگه از بخشش هور و ماه

جهان را ز کفر و ز بدعت بشستی

به پیروزی و دولت آسمانی

همیشه به پیروزی و فرهی

کلاه بزرگی و تاج مهی

ولی چون بخت پیروزی نبودش

صلای احمدی روزی نبودش

تعداد ابیات منتشر شده : 504917