سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو بازگشت به پیروزی از در قنوج

مظفر وظفر و فتح بر یمین و یسار

پیروزی و نصرت تو بر روی زمین

آرایش دولت است و افزایش دین

همه به روزی و پیروزی ات باد

سرت سبز و رخت سرخ و دلت شاد

ای بار خدایی که همه بار خدایان

دادند به پیروزی و اقبال تو اقرار

هر رزم که کردی همه پیروزی بود

هرچ آن دگری خواست تو را روزی بود

چون کمر بست به پیروزی عالم بگشاد

همه دشوار جهان دولت او آسان کرد

خسروا می خور که خرم جشن افریدون رسید

باغ پیروزی شکفت و صبح بهروزی دمید

بهروزی او در همه گیتی شده معروف

پیروزی او در همه عالم شده پیدا

چون شود بیدار پیروزی کند تعبیر خویش

هرکه او یک شب خیال عدل تو بیند بخواب

آنکه او دست و دلت را سبب روزی کرد

درگهت را در پیروزی و بهروزی کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165