سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم چه چاره سازم با عشق چاره سوزت

گفتا که چاره آورد این کارها بروزت

گرچه عشقت چاره دارد ازهزاران همچو ما

چاره ما کن که ماراازتو باری چاره نیست

ای چاره ساز هر چند سازی تو چاره ما

دیگر بتو گرائیم از بهر چاره سازی

کنون چه چاره؟ که کار دلم ز چاره گذشت

گذشت آب چو از سر، چه سود چاره کنون؟

چاره بیچارگی بود سعدی

چون ندانند چاره ای و فنی

همه چاره کنی و نتوانی

چاره این شمرده دم کردن

یکی چاره هزمان نماید همی

بدان چاره مان جان رباید همی

چاره کارها بجستم و دید

چاره وصل است بی شمایی را

گفتم که کنم بصبر چاره

کارم را چاره خود بتر کرد

بباید چاره سازی را کمر بست

نرفته اختیار چاره از دستتعداد ابیات منتشر شده : 373712