سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دریده پیرهن، خیل وحشم را

فگنده سر نگون چتر و علم را

پیش سحاب چتر تو روزی هزار بار

خورشید همچو سایه نهد بر تراب روی

شاها ز تو چشم سلطنت را نور است

در سایه چتر تو جهان معمور است

صفت چتر که سبزست ز سرسبزی شاه

برگ نیلوفری اندر سر دریای روان

به عهد شاه محمدرضا که بر سر او

گرفته طالع بیدار چتر فتح و ظفر

شب از چتر معراج او سایه ای

وز آن نردبان آسمان پایه ای

یارب در این چمن به چه اقبال می رسد

چتر بهار و سایهٔ بال همای ابر

هیچکس تهمت نشان داغ بی نفعی مباد

چتر شاهی گر نباشی سایهٔ دیوار باش

ماهرویی هست پنهان زیر این چتر سیاه

سرسری مگذر چو باد از زلف مشک افشان شب

داد مردیش چتر و ملک و نگین

از تو پرسم نکو نکرده ست این

تعداد ابیات منتشر شده : 508620