سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ابروان چتر سیه بر سرشان

مانع از آفت تیغ خورشان

مجاهزان فلک صدهزار عقد گهر

نثار چتر شهنشاه کامران کردند

خجسته سایهٔ چتر جهانگشای ترا

ز همنشینی خورشید عار می آید

همیشه تا سپر مهر زرفشان باشد

غلام سایهٔ چتر خدایگان باشد

رایت مهر جمالت لایزال افروخته

سایهٔ چتر جلالت جاودان انداخته

شکوهش چتر بر گردون رساند

سمندش کوه از جیحون جهاند

از بر آفتاب طلعت او

باز شد چتر آسمان کردار

کشیده خنجر مصقولش آفتاب نهاد

گشاده چتر همایونش آسمان کردار

منجوق چتر خسرو سیاره بفکنم

قلب سپاه کوکب سیار بشکنم

جواب ده که اگر نیستی سیاهی نیک

سیه نبودی چتر خدایگان زمین

 • جستجوی محتسب در حافظ
 • جستجوی فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی رشوه در همه ی آثار
 • جستجوی پولاد در اسدی توسی
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935