سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو شاه صبح را زرّین سپر داد

بملک نیمروزش چتر زر داد

خدایگان سلاطین که چتر سلطنتش

به سایه جای هزاران خدیو و خاقان داد

در سایه پر همای چتر

طی کرده اقالیم ملک و دین

جمله، بسر چتر نگارین زده

طعنه بصورت گری چین زده

وانکه از چتر دولتش آموخت

عکس مهتاب شکل خرمن ماه

وانکه با چتر دولتش آموخت

عکس مهتاب شکل خرمن ماه

زهی پایه چتر اقبال تو

ز فرط بلندی برون از جهات

چتر سیه و سپید پیلت

مالش ده سیستان ببینم

بُد فلک حشمت و ستاره حشم

آسمان چتر و آفتاب علم

سلطان به ترک چتر گفته

پیدا نه خلیفه نهفته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165