سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ناگهان چتر شاه پیدا شد

چرخ گردون و ماه پیدا شد

پیکر آسمان ملمع شد

چتر فیروزه گون مرصع شد

رعدها آوازهٔ احسان عالمگیر تو

ابرها چتر پریزاد سلیمان تواند

چهارم چوزد گنبد لاژورد

به کهساربر چتر دیبای زرد

سلطان رخت به چتر مشگین

هم ملک حبش گرفت و هم چین

بالای سرش ز چتر داری

زاغان سیه به حق گزاری

ای آنکه تمام هم چو ماهی

با زلف چو چتر پادشاهی

چونکه روز دوشنبه آمد شاه

چتر سرسبز برکشید به ماه

گهی ساقی و کاردانش بود

گهی چتر و گه سایبانش بود

چو میغ گوشۀ چتر سیه برافرازد

بآسمان کبود از میان دریا بار

تعداد ابیات منتشر شده : 502669