سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو ما کرانۀ چتر سیه برافروزیم

بر آسمان کبود از میان دریا بار

ازخط و زلف بتان تازه دلیل است که حسن

کرده چتر بدن اسباب پریشانی را

تا چتر ما همای هوای ممالکست

فر همای سایهٔ پر همای ماست

چو صبح از جیب گردون سر بر آورد

زمانه چتر گردون بر سر آورد

همان دم چتر شاهی باز کردند

عماری را به دیبا ساز کردند

همای چتر شاهی کرد پر باز

که آمد شاهباز سلطنت باز

آفتابش چو برکشید عَلم

چتر عالم به سایه بان بگرفت

ز عنبر راه را پیرایه کرده

گلش را چتر سنبل سایه کرده

همای چتر ترا آفتاب در سایه

نفاذ امر ترا کاینات در فرمان

چتر او را سپهر در سایه

منجقش را ستاره در زنهار

تعداد ابیات منتشر شده : 504917