سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز چتر پریزاد و تخت سلیمان

دهد یاد بر شاخ اخضر شکوفه

یکی چتر هندی برآمد ز دور

ز هر سو گرفته سواران تور

به نخجیر آمدن با چتر زرین

نهادن منتی بر قصر شیرین

چو شاه شرق در مغرب فرو بست

پدید آمد ز مشرق چتر زربفت

در سیاهی شکوه دارد ماه

چتر سلطان از آن کنند سیاه

تا دسته چتر و ناچخت شاها

از چندان کرده اند و از چندن

خرامان کشتی رنگین، به لنگر

چو طاووسان کشیده چتر بر سر

علم نصرت ما آه سحرگاهی ما

مهر خاموشی ما چتر شهنشاهی ما

نشسته گل ز غنچه در عماری

به فرقش نارون در چتر داری

گهی ساقی و کاردانش بود

گهی چتر و گه سایبانش بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165