سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشمانت را حذر بود از دیدن رقیب

همچون مریضکان ز مرگ احترازکن

دو چشمانت پیالهٔ پر ز می بی

خراج ابروانت ملک ری بی

تا که آن بو جاذب جانت شود

تا که آن بو نور چشمانت شود

هر فتنه که داشت، صرف چشمانت کرد

زین بیش، قضا فتنه و آشوب نداشت

به چشمانت که گر چه دوری از چشم

دل از یاد تو یک دم نیست خالی

نگاهت هر زمان از فیض نوعی میرباید دل

مگر چشمانت را در دلبری عیاره تر کردی

به سوی چشم من چشمی، بکن ای نور چشم من

که تا چشمم ز چشمانت به چشمانی بیاساید

چندان که می بینم جفا امید می دارم وفا

چشمانت می گویند لا ابروت می گوید نعم

عشق تو بسته خوابم و چشمانت از فریب

دل را نوید وصل تو در خواب می دهند

چو چشمت هرگزم چشمی به چشمم در نمی آید

به چشمانت که چشمم را به جز چشمت نمی باید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165