سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندارم غایبت از چشم خود من

ز بیم چشم بد یک چشم زد من

هر آن صورت که خود را چشم زد یافت

ز چشم نیک دیدن چشم بد یافت

در چشم من ز بس که شد آهخته تیغبا

گویی یکیست چشم من و چشم آفتاب

چشم همه را نظر بسوی تو بود

از چشم تو چشمه هاست در چشم همه

رفع مخموری از آن چشم سیه دارد چشم

چشم دارم که خرابی کند آباد مرا

جواب داد یکی کای فروغ چشم جهان

ز چشم زخم سپهرش دو چشم دیده خطر

آهوی چشم بتان چشم تو را نخجیر است

چشم صید افکن تو آهوی آهو گیر است

پیش آن چشم ای غزالان عشوهٔ چشم شما

نیست جز بر چشم مردم مشت خاکستر زدن

این چنین خوناب دل کز چشم ما گشته روان

چشم ما بی آبروئی کی گذارد نور چشم

چشم دار آخر دمی، با ما، که بادا گوش دار

ایزد از چشم بدانت، اول از چشم رقیبتعداد ابیات منتشر شده : 365497