سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نغمه هایش خفته در ساز وجود

جویدت ای زخمه ور ساز وجود

تلطّف کن دمی با همدمی ساز

دلم را از مدارا مرهمی ساز

بدو گفتم آنجا یکی خانه ساز

سرایی نو آیین و شاهانه ساز

بی سوز عشق ساز سخن چون کند رهی؟

بانگ طرب کجا لب خاموش او کجا؟

دو صد ریدگ ترک با اسپ و ساز

پری چهره سی خادم دلنواز

به جان آمد دلم درمان من ساز

کنار خود حصار جان من ساز

ساز ما را ذوق خوشتر می دهند

ساز ما با عشق پردازی خوشست

چهره پر گرد کن از خاک نیاز

مژه از خون جگر رنگین ساز

ز مو اندیشه را کردم قلم ساز

شدم این لعبتان را چهره پرداز

ساز ما ناله ایست دل سوزی

به از این ساز اگر نوازی نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165