سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شوخی مکن و چهره میفروز که خاک

بس چهره شاهان منوچهر نژاد است

چهره پر گرد کن از خاک نیاز

مژه از خون جگر رنگین ساز

ساز ما ناله ایست دل سوزی

به از این ساز اگر نوازی نیست

ز مو اندیشه را کردم قلم ساز

شدم این لعبتان را چهره پرداز

ز بهر نام خود ده نامه ای ساز

محبت را نبویی جامه ای ساز

نوای عشق را ساز است آدم

کشاید راز و خود رازست آدم

ز چهره هیچ نماند نشان ولی ما را

نشان چهره برین رهگذار خواهد ماند

کنون آن رفت زین پس کار من ساز

ز راه مصلحت با خویشتن ساز

بساز با من مسکین، که ساز بزم توام

ز پرده ساز نباشد غریب دمسازی

فقیرم ساز و سامانم نگاهی است

به چشمم کوه یاران برگ کاهی است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165