سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز بهر نام خود ده نامه ای ساز

محبت را نبویی جامه ای ساز

شرح غم فقیران از رنگ چهره خواه

درد دل اسیران از نور چهره خوان

تو برگ مرگ از قرآن همی ساز

که تا کارت بود پیوسته با ساز

صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب

چه دولتی است به زندانیان خاک نصیب

ای عشق بحسن دیده در ساز مرا

عیبم همه سر بسر، هنر ساز مرا

با چهره پرچینم و با قامت کوژم

وان چهره شیرین تو و قامت زیبا

به پهنی شدی چهره را پهن ساز

درازیش کردی جبین را دراز

تنت از چرخ و طبع دارد ساز

این و آن ساز خویش خواهد باز

ساقی بیار باده و بزم شبانه ساز

ما را خراب یک نگه محرمانه ساز

هوا مسموم شد با گرد می ساز

دوا معدوم شد با درد می ساز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165