سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رشک ژاله زرخسار لاله رونق یافت

کهر هر اینه از جوهری بها گیرد

وز بخار شراب آتش فام

ورق چهره پر ز ژاله کنیم

آتشی دارد مثال لاله سرد

شعله ای دارد مثال ژاله سرد

به تیر و به خشت و به گرز و به تیغ

همی ریخت پولاد چون ژاله میغ

وز ابر سنان ژاله ها زند

تا سودهٔ ناچخ کند عجین

ازو هرچه گشتی چکان بی درنگ

شدی بر زمین ژاله کردار سنگ

بیکسو، ارغوان افروخته روی

ز ژاله بسته، مروارید بر موی

زان لب، که گزیدی، ز سر ناز بدندان

چون برگ گل آزردگی ژاله کشیده

ژاله بین بر سمن فتاده چنانک

اشک وامق به روی عذرا بر

صبا همچو طفلم در آغوش کرد

ز ژاله، مرا گوهر گوش کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 507630