سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جز به هجا، کلک سزاوار نیست

مار که زهرش نبود مار نیست

زان که دهد زاده خود را به باد

حامله چون پیشتر از وعده زاد

دیده گشودم به تماشایشان

باز رسیدم به سراپایشان

معنی باریک گزیدم بسی

چون مژه، مو در خره چیدم بسی

رفته ز چشم همه چون شیشه آب

کرده شکم ها چو سبو پر شراب

از بُنه شرم برون برده رخت

دیده چو آیینه فولاد، سخت

پیشتر از خصم به تندی مکوش

آتش اگر برنفروزد، مجوش

حسن بتان را نشناسی به رنگ

زانکه به میزان ندهد رنگ، سنگ

نیم کُش از خاک چو برداشت سر

کرد تقاضا پی تیغ دگر

شاعر هاجی ز ثناگر به است

تیزی شمشیر ز جوهر به است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165