سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ناخن طبعم پی مضمون بکر

عقده گشا گشت ز گیسوی فکر

روز همه غاشیه بر دوش هم

چون مژه شب خفته در آغوش هم

خوار به چشم همه کس چون غبار

دیده چو عینک دو، ولی رو چهار

کوهکنان را نبود غم ز جنگ

شیشه گران راست غم از جنگ سنگ

کوه که تمکین بود از وی صواب

عیب نداند سبکی در جواب

جز به هجا نظم نیابد نظام

زان که شود پنجه به ناخن تمام

گرمی شان چون تب مرگ است زشت

بی رخ این طایفه دوزخ بهشت

باده ز تلخی کند آشوب را

ارّه به دندانه بُرد چوب را

سر کنم اول ز گروهی سخن

طایفه ای زشت، نه مرد و نه زن

تلخی من در سخن آید به کار

خوش نبود باده شیرین گوار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165