سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در کار عشقم یار دل آگاهم از اسرار دل

غافل نیم از کار دل وز کار دنیا غافلم

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست

هر که را می بینم از کار جهان در محنت است

کار ما داریم کز کار جهان آسوده ایم

آبگینه هم بداند از غروب

که آن لمع بود از مه تابان خوب

بر گذشت از من و بنمود چو ماه از سر کوی

دلبر کافرم از چادر کافوری روی

گذشت شش مه و از بنده خواجه یاد نکرد

دربغ از آن همه سودا که پختم اندر سر

چنگ را گیرید از دستم که کار از دست رفت

نغمه ام خون گشت و از رگهای ساز آید برون

چو از کار الپخان سینه پرداخت

سبک تدبیر کار خضر خان ساخت

از بوی ددان صید فرسای

از کار بشد جمازه را پای

دین و دنیا گفتمی در بازم اندر کار عشق

کار من با او کنون از دین و از دنیا گذشت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165