سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شبها ز غمت راست کبوتر دل سلمان

دریاب که بر صید کبوتر زده ای باز

مرغ روحش پرید از سر او

تا پرد همره کبوتر او

بلکه تا این کعبه رضوان را کبوتر خانه شد

چون کبوتر کعبه را گردش مچاور ساختند

کبوتر بچه خود را چه خوش گفت

که نتوان زیست با خوی حریری

یک نامه چو نگشوده ام از بال کبوتر

دل را چه فریبم به خط و خال کبوتر؟

زین یکی مشت کبوتر باز چون شاهین به ظلم

عالمی بر خلق چون چشم کبوتر کرده اند

آن کبوتر به فرق آن محزون

بود چون مرغ بر سر مجنون

نامه را بر پر کبوتر بست

پر دیگر به بال او بربست

خدنگ او چو باز آمد دل دشمن کبوتر شد

چو ایران گشت باز او کبوتر صید باز آمد

کند با جنس خود هر جنس پرواز

کبوتر با کبوتر باز با باز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165