سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بسی کتاب بخواندی کتاب خویش بخوان

زکردهای تو جانرا کتاب در پیش است

مخوان کتاب سیرز انکه خوب سیرت تو

به از کتاب سیر ساخت صد هزار کتاب

به نزد آنکه جانش در تجلی است

همه عالم کتاب حق تعالی است

سخن از ختم کتاب و بخطا خواهش عذر

که بجویند خطارا بدرستی برهان

ای کتاب مبارک میمون

ای دلفروز دلکش دلخواه

کتاب من تماشاگاه جانست

نمودار جهان جاودانست

هر حرف از این کتاب جامع

مجموعهٔ جملهٔ کتاب است

کتاب افسانه گفتن را چه خوانی

چنان خوان کانچه میخوانی بدانی

انیس کنج تنهایی کتاب است

فروغ صبح دانایی کتاب است

عقل اول که هست ام کتاب

بشنو خوش بخوان کتاب آنست

تعداد ابیات منتشر شده : 502039