سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لعل می را ز درج خم برکش

در کدو نیمه کن، به پیش من آر

آن کدو را حالی از وی باز کرد

بر تن خود بست و خواب آغاز کرد

این منم یا تو نمی دانم درست

گر منم چون این کدو بر پای توست

خواه ز آدم گیر نورش خواه ازو

خواه از خم گیر می خواه از کدو

خفت کش خیالی باد سرت حبابی ست

تاکی حریف بودن با این کدو به دریا

سر چو ز می تهی شود نیست به جز کدوی خشک

من بیکی کدوی می چارهٔ این کدو کنم

او را چنار گفت که «امروز ای کدو

با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است

راست گویم چو کدو جمله گلو و شکمند

این جماعت که زپالیز زمانند خیار

چندان دروغ زشت فرو کوبمش بسر

تا چون کدو شود سر آن قلتبان ز باد

گویند قرابه گر مسلمان نبود

او را تو چه گویی که کدو می سازد


 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762