سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آفت جانی و شگفت اینست

که بجان کردمت خریداری !

چون حبس شدم نامه کردمت

باشدکه فرستی حساب من

چون گسی کردمت بدستک خویش

گنه خویش بر تو افگندم

گفت دیگر چه پیر گفت جز این

خود همین است کردمت تلقین

بانگ کردمت، ای فغ سیمین

زوش خواندم ترا، که هستی زوش

مرغ گفتش نی نصیحت کردمت

که مبادا بر گذشتهٔ دی غمت

از بن دندان بگفتش بهر آن

کردمت بیدار می دان ای فلان

پیش ازین کردمت ز حال آگاه

که: سه روحند جسم را همراه

گمان مبر که فراموش کردمت هیهات

ز پیشم ار چه برفتی نرفتی از یادم

قماط از پرده دل کردمت ساز

ز جانش رشته پیچیدم به صد ناز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165