سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کار با سایه کس نساخته است

عشق با سایه کس نباخته است

کس نور صفا ندید در ما

کس آب بقا نیافت در چاه

زان نگارم کس نمی آرد پیام

زان دیارم کس نمی گوید خبر

نبود از تو نزدیکتر کس دگر

کنون از توام نیست کس دورتر

نمایم پاسخ اینجا با همه کس

منم جمله نداند ذات من کس

پس بعالم هیچ کس نبود بخیل

زانک کس چیزی نبازد بی بدیل

ای واقف اسرار ضمییر همه کس

در حالت عجز دستگیر همه کس

از کف ایام امان کس نیافت

وز روش دهر زمان کس نیافت

کس ز خنجر ندید، جز خستن

کس ز پیکان نخواست، جز پیکار

بلی کس نبندد کمر بی میان

بلی کس نگوید سخن بی دهن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165