سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کس خبردار کنه ذات تو نیست

فکر کس واقف صفات تو نیست

نه کس را گناهی بجز زندگی

نه کس را پناهی بجز اختفا

پس بعالم هیچ کس نبود بخیل

زانک کس چیزی نبازد بی بدیل

چون زید کس بزخم بی مرهم

چون کند کس بدرد بی درمان

کس ز خنجر ندید، جز خستن

کس ز پیکان نخواست، جز پیکار

شکایت چند از گردون کند کس

چنین افتاده گردون چون کند کس

کس از ظلمات جوید مهر تابان

کس از شمشیر نوشد آب حیوان

بلی کس نبندد کمر بی میان

بلی کس نگوید سخن بی دهن

نبود از تو نزدیکتر کس دگر

کنون از توام نیست کس دورتر

هیچ چیزی ز کس قبول مکن

نیز با هیچ کس مگوی سخن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165