سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کس نور صفا ندید در ما

کس آب بقا نیافت در چاه

بر سمن کس دید جعد مشکبار

در چمن کس دید سرو سیمتن

زان نگارم کس نمی آرد پیام

زان دیارم کس نمی گوید خبر

از کف ایام امان کس نیافت

وز روش دهر زمان کس نیافت

مدح هر کس مگو به دشواری

چون نیابی ز کس تن آسانی

نبود از تو نزدیکتر کس دگر

کنون از توام نیست کس دورتر

بلی کس نبندد کمر بی میان

بلی کس نگوید سخن بی دهن

بجز تو درجهان کس را ندانم

بجز تو جاودان کس را نخوانم

چنو نزاد کس اندر قبیلهٔ خَلُّخ

چنو ندید کس اندر ولایت قبچاق

پس بعالم هیچ کس نبود بخیل

زانک کس چیزی نبازد بی بدیل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165