سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در جهان تا کمی و افزونیست

کمی دشمنت بر افزون باد

کمی مال افزونی راحت است

کمی جاه آسایش از نام و ننگ

فزون از دو عالم تو در عالمی

بدینسان چرا کوتهی و کمی

تو زین داستان گنجی اندر جهان

بمانی که هرگز نگردد کمی

همش هرکسی یابد از آدمی

هم از برگرفتن نگیرد کمی

کم خور غم این جهان، عراقی،

زیرا که غمش کمی ندارد

یکی از فزایش دل آراسته

ز کمی دل دیگری کاسته

کز کمی خشت دیوار بلند

پست تر گردد بهر دفعه که کند

نه پُرّی گرد هیچ از انباشتن

نه کمّی پذیرد ز برداشتن

سخن ز آدمیت ندارد کمی

کند آدمی را سخن آدمی

تعداد ابیات منتشر شده : 501469