سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دریاب زبان رمز و ایما

دریاب کنایه و معما

باثر کردن آن خجسته کفش

از فلک بی کنایه فاظلتر

خورشید لعل پوش چگویم کنایه ایست

چون ماه لیک هاله ای از طوق عنبرش

ای زورآور که خون ما خورده پریر

وی بسته فرو قماط ما با زنجیر

امروز تو کاملی و ما رشدپذیر

فردا باشد که ما جوانیم و تو پیر

نام ترا در کنایه سکه صحیفه است

نعت ترا در قرینه خطبه قرین است

در علم حساب ار زانک رای تو تبه باشد

بر کس چه نهی تهمت کس را چه گنه باشد

سهو است ترا ای جان اندیشه از این به کن

نون را صد و شش خوانی لیکن صدوده باشد

ز من چه سرزده ای سرو نوش لب که دگر

سرت گران و حدیثت کنایه آمیز است

در وادی گریختن از سنگ کودکان

از شهر، صد کنایه به مجنون نوشته اند

تعداد ابیات منتشر شده : 509565