سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وگرنه بده رخصتی بنده را

که سرپای سازم بیایم برت

که فالی زد که این شادی برآمد

که آهی زد که این اندر سر آمد

خود ده انصاف که این پایه که راست

بهر سود ابد این مایه که راست

برگ که ما از که بیجاده نترسد

که تابرهٔ کاهکشان برگ که ماست

ای که می نازی بذبح گوسفند

ذبح کن خود را که باشی ارجمند

حصار نیست که دندان پیل تو نگشاد

زمین که سم ستورت برو نکرد اشکال

پیر گفتا که چه عزت زین به

که نیم بر در تو بالین نه

که می گرداند این چرخ مرصع

که برمی آرد این دلو ملمع

بس ای ملک که نه قرآن بمعجز آوردم

که ذوالجلالش چندین جلال داد و جمال

روا بود که ز بس بار شکر نعمت شاه

فغان کنم که ملالم گرفت زین اموالتعداد ابیات منتشر شده : 206512