سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وگرنه بده رخصتی بنده را

که سرپای سازم بیایم برت

که فالی زد که این شادی برآمد

که آهی زد که این اندر سر آمد

که گفت او را که آید بوی یاری؟

که داد او را امید نوبهاری؟

گفت با وی پسر که ای بابا

که بود ریش گاو گو با ما

شنیدم که در عهد نوشیروان

که گیتی چو تن بود و عدلش روان

که این کاری که من کردم که کرده ست

چنین زهری که من خوردم که خورده ست

آن جواهر که فاضلان سفتند

وان معارف که عارفان گفتند

من ندانم که این جدید کجاست

ذوق نوباه جدید که راست

به گنجینه نقدی که مخزون بود

که داند که انجام آن چون بود

نه فنایی که جان ز تن برود

بل فنایی که ما و من برود

 • جستجوی دل آرام در جامی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی به چه کارآیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی در سعدی
 • جستجوی مفهوم شعر در سعدی
 • جستجوی دختر در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی قفلی در همه ی آثار
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501469