سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه گویم تا که کاری برنسازد

چه سازم تا که رنگی برنیارد

آن که هست از تو بلند او را که یارد کرد پست

وان که هست از تو عزیز او را که یارد کرد خوار

پلاسی که عشق افگند در برت

که باشد به از خلعت شهریار

بدان حمل کردم که گردون همی

نداند حقیقت که من کیستم

معتدل شو که هر که اهل دل است

در جمیع امور معتدل است

بایزد ، که افلاک او آفرید

که گر من بر افلاک سازم مکان

بجز هندوان هر که خورد از سپاه

که خوردنش هندو شمارد گناه

سرود رفته باز آید که ناید؟

نسیمی از حجاز آید که ناید؟

تو بینی حلقهٔ دامی که پیداست

نهن دامی که اندر دانهٔ اوست

گفتم که بوسه گفت که زر گفتمش که جان

گفت ای زبون نگر که خریدار می نماید

تعداد ابیات منتشر شده : 509490